Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím daného poľa vyslovujete svoj súhlas s tým, aby nezisková organizácia Tisíc dní do života, so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 42166829, (ďalej len „Tisíc dní do života“) spracovávala osobné údaje Vášho dieťaťa v rozsahu:

  • pohlavie, vek a pôrodná váhu dieťaťa;
  • informácie o Vašom dieťati vyplnené v dotazníku;

a to pre účely použitia údajov na štatistické monitorovanie zdravia detí a na vyhodnotenie údajov s cieľom informovať o rizikách nevhodnej stravy pre deti, a to po dobu troch rokov.

V záujme ochrany identity Vášho dieťaťa nebudú záznamy alebo vzorky poskytnuté iným osobám zapojeným do monitorovanie označené menom alebo inými informáciami, ktoré by mohli priamo identifikovať Vás alebo Vaše dieťa. Údaje budú označené iba kódom. Tento kód bude môcť priradiť len oprávnení členovia neziskovej organizácie, a to na základe zoznamu, ktorý sa bude uchovávať len vo spoločnosti a bude uchovávané tri roky.

Vyhlásenie

Vyplnením požadovaných osobných údajov súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zdieľaním osobných údajov Vášho dieťaťa. Mal som možnosť položiť otázky a s poskytnutým vysvetlením som spokojný a dobrovoľne súhlasím s účasťou na tomto výskume.

Som si vedomý/á, že nie som povinný/á poskytnúť svoje osobné údaje správcovi, ale poskytujem ich slobodne a dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto informácií by správca nemohol použiť moje údaje na zverejnenie mojej podobizne alebo použiť osobné údaje hráča na jeho jednoznačnú identifikáciu.

V prípade, že si neželám zverejniť svoje osobné údaje, súhlas správcovi neposkytnem. Viac informácií získate od správcu.

Poučenie:

Právnym základom spracovania osobných údajov Vášho dieťaťa je Váš výslovný súhlas ako zákonného zástupcu dieťaťa v súlade s článkom 9 odst. 2 písm. a) Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).

Spoločnosť Danone prehlasuje, že je povinná ako správca osobných údajov spracovávať osobné údaje dotknutých osôb za podmienok stanovených záväznými právnymi predpismi, predovšetkým GDPR, a ďalej ve spojení so zákonom č. 18/2018 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Vami poskytnuté osobné údaje budú chránené v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov (úplné znenie je dostupné na adrese https://www.1000dni.sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov/ , aby bolo zaručené, že budú uchovávané v súlade s GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o ňom Danone v tejto súvislosti spracováva, ich opravu, obmedzenie alebo vymazanie a právo na prenosnosť osobných údajov v rozsahu stanovenom GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov. Subjekt údajov má tiež právo v tejto súvislosti a v súlade s GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov vzniesť voči Danone námietku proti spracovaniu osobných údajov, prípadne sa obrátiť so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), ak sa domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov bola v súvislosti s týmto súhlasom porušená. Tieto práva patria aj Vám ako zákonnému zástupcovi Vášho dieťaťa.

Beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, ako sa uvádza v článku 22 GDPR.

Vyhlasujem, že tento súhlas udeľujem dobrovoľne, a že som bol/a poučený/á o tom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to elektronickou cestou prostredníctvom e-mailovej adresy: info@1000dni.sk.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa kedykoľvek obrátiť elektronickou cestou prostredníctvom e-mailovej adresy: info@1000dni.sk alebo na nášho úradníka pre ochranu údajov, ktorým je: Data Protection Office, Danone SA, 17 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France, e-mail: dpo.group@danone.com.