Nutriční návyky a stav výživy dětí

Multicentrická observační studie, 2013-2014: „Nutriční návyky a stav výživy dětí časného věku v České republice“.

Výživa patří k nejvýznamnějším faktorům zevního prostředí, které ovlivňují zdravotní stav člověka. Nutriční návyky se formují v časném věku a příjem živin ovlivňuje metabolické reakce v rámci nutričního programování. Z fyziologických studií je známo, které živiny a v jakém množství je rostoucí a vyvíjející se dětský organismus potřebuje.

Běžné sledování růstu a vývoje dítěte se především opírá o hodnocení antropometrických parametrů, podle kterých poznáme, zda růst a vývoj odpovídá referenčnímu souboru. Hodnocení potřeb a stavu výživy zdravého dítěte se tak provádí orientačně. Vychází z vyšetření a posouzení hmotnosti a výšky (délky) dítěte a ze zhodnocení spolupráce rodiny v rámci podaných nutričních doporučení.

Cílem studie bylo zhodnotit nutriční návyky a stav výživy dětí kojeneckého a batolecího věku se zaměřením na prevenci rozvoje obezity a dalších onemocnění. Studii realizovala Společnost pro výživu ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP, za podpory společnosti Nutricia.

Výsledky studie prokázaly, že časné výživě dětí je nutné se více a podrobněji věnovat, než je zatím obvyklé. Mezi nejčastější prohřešky výživy dětí nepatří nadměrný nebo nedostatečný příjem energie, ale nevyváženost příjmu některých živin z přijímané potravy. V souhrnu lze tak již nyní uvést některá doporučení.

MUDr. Petr Tlaskal CSc.
MUDr. Petr Tláskal, CSc. vedoucí Studie